mafo akadémia

Növeld képzéseinkkel versenyképességed a munkaerőpiacon!

Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft.
Adatkezelési tájékoztatója

Verziószám: V2- Érvényes: 2020. szeptember 01-től

A MAFO az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet, valamint a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és kapcsolódó jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés érdekében az alábbiak szerint tájékoztatnak minden velük kapcsolatba kerülő Érintettet a honlap látogatása során történő személyes adataik kezeléséről.

1. / A Szolgáltató adatai

 • Név: Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft. (továbbiakban: MAFO Kft., vagy Szolgáltató)
 • Képviseli: Takács Ilona ügyvezető
 • Bejegyző Bíróság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 09 09 012873
 • Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 45-49. fszt. 2.
 • Adószám: 13803346-2-09
 • Közösségi adószám: HU 13803346
 • Telefon: 06 52 314 988
 • E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Számlavezető pénzintézet: OTP Észak-keleti r. Számlaszám: 11738008-20834865-00000000

A MAFO-nál adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor, magatartási kódexnek nem vetette alá magát és jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a www.mafoakademia.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető, illetve a MAFO által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást.

2. / Általános információk

Jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza minden egyes, a MAFO által indított képzésre jelentkező, azon résztvevő, valamint a www.mafoakademia.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap) látogató (a továbbiakban: Érintett, Jelentkező) természetes személy adatainak kezelésére vonatkozó információkat. Tájékoztatjuk, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis- és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó) egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozókhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Adatkezelési Tájékoztatónem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

3. / A Honlapon folytatott tevékenység

3.1. / A Honlapon elérhető lehetőségek

A MAFO a Honlapon üzleti tevékenysége során felnőttképzési oktatási tevékenység népszerűsítését folytatja. A Jelentkező a MAFO által nyújtott tanfolyamokról előzetesen a www.mafoakademia.hu oldalon tájékozódhat.

A Honlapon lehetőség nyílik oktatásra való jelentkezési szándéknyilatkozat elküldésére, amely kizárólag információkérésnek minősül, semmilyen kötelezettséget nem von maga után. A Honlapon a kiválasztott képzés alatt található „Érdekel” kiválasztása után van lehetősség „Előjelentkezés a képzésre” űrlap kitöltésére.

A megadott adatokat a MAFO a Honlap adatbázisában tárolja, akkor kerülnek törlésre, amikor a Jelentkező jelzi jelentkezési szándékának visszavonását, ellenkező esetben az űrlap kitöltését követő 1 hónap elteltével. Az Érdeklődő a szolgáltatások bruttó áráról a Honlapon vagy személyesen informálódhat. A MAFO az árváltozás jogát fenntartja. Árváltozás esetén a már megrendelt szolgáltatást a jelentkezéskori áron szolgáltatja.

3.2. / A Honlapon történő Előjelentkezés a képzésre

A Honlapon keresztül történő Előjelentkezés a képzésre űrlap elküldése előzetes regisztráció nélkül lehetséges. Honlapon történő jelentkezés esetén a MAFO e-mailben küldi meg a Jelentkező részére a részletes tájékoztatást, mely tartalmazza a képzés díját, befizetés menetét.

Az előjelentkezés során bekért adatok:

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adatok továbbítása
Név Beazonosítás Önkéntes hozzájárulás Önkéntes hozzájárulás visszavonásáig Tárhely szolgáltató
E-mail cím Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kommunikáció
Telefonszám
Megjegyzés, kérdés Egyedi igények felmérése

 

A Honlapon lévő űrlap elküldése önkéntes, semmilyen szerződéskötési kötelezettséget nem von maga után. Az űrlap elküldésével az Jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a nyomtatvány kitöltése során megadott adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a MAFO kezelje és a megadott adatok alapján részére a képzésre vonatkozó információkat, feltételeket és szükséges nyomtatványokat megküldje.

Az előjelentkezés célja, hogy az Érintett érdeklődő szerződéskötést megelőzően megkapjon minden szükséges információt, pontos tájékoztatást a tanfolyamokról, a tanfolyamon történő részvételi lehetőségeiről, feltételeiről, illetve tájékoztatást kapjon a szerződés megkötéséről, melyet a MAFO az Érintett előjelentkezése során megadott e-mail címére küld meg a szükséges nyomtatványokkal együtt.

Az űrlap kitöltése nem jelent ajánlati kötöttséget.

3.3. / A mafoakademia.hu felhasználási feltételei

3.3.1/ Felelősség

A Felhasználó a www.mafoakademia.hu honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a MAFO nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A MAFO – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlaphasználói által tanúsított magatartásért és a Felhasználóteljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználóköteles gondoskodni arról, hogy a Honlaphasználata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

3.3.2./ Szerzői jog

A Honlapszerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a MAFO-t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Honlapegésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A MAFO a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapfelületén, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

Amennyiben a Honlap tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a Honlapüzemeltetőjének, vagyis a MAFO-nak az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli a MAFO, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000,-Ft+Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó a MAFO részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely a MAFO adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

4. / Személyes jelentkezés a képzésre

A MAFO személyesen is fogad érdeklődőket hétköznapokon a következő címen: 4024 Debrecen, Csapó u. 45-49 fsz/2. alatti irodában ügyfélfogadási időben 08.00-16.30 között.

A MAFO által szervezett képzésekre személyesen is lehet jelentkezni. Személyes jelentkezés esetén a MAFÓ a Jelentkező részére átadja a szükséges tájékoztató csomagot, mely tartalmazza a képzés díját, befizetés menetét és a szerződéskötéshez szükséges nyomtatványokat.

Jelentkezés esetén a Jelentkező elismeri, hogy megismerte jelen dokumentum tartalmát és magára nézve azt kötelezőnek tekinti.

A jelentkezés előfeltétele, hogy a Jelentkezőjelen okirat, azaz az Adatkezelési tájékoztatótartalmát a jelentkezést megelőzően megismerte, és jelentkezését az Adatkezelési tájékoztató ismeretében adta le. Jelen Adatkezelési tájékoztató személyesen a MAFO címén vagy a Honlapján érhető el az alábbi linken: https://www.mafoakademia.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

Az aláírt adatlap 2 példányát személyesen, postai úton vagy e-mailen keresztül van lehetősége a Jelentkezőnek a MAFO részére visszajuttatni a Felnőttképzési szerződés megkötésével együtt.

5. / Felnőttképzési szerződéskötés

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven, személyesen van lehetőség. A honlapon keresztül elektronikus szerződéskötésre nincs lehetőség. A megkötött szerződés személyesen megkötött írásbeli szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

A szerződéskötéskor elkért adatok:

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Családi- és utóneve A 2013. évi LXXVII. törvényben foglalt iratőrzési, továbbítási, nyilvántartási kötelezettséget teljesítése Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) c. pontja, 2013. évi LXXVII. törvény. 21.§ (1) aa) – ab) A dokumentum keletkezésétől számított 8 év lsd. 2013. évi LXXVII. törvény 16.§
Születési családi és utóneve
Születési helye és ideje
Anyja születési családi és utóneve
Telefonszáma Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) c. pontja, 2013. évi LXXVII. törvény. 21.§ (1) ad)
E-mail címe
Állandó lakcíme
Tartózkodási helye
Levelezési címe
Adóazonosító jele Jogi kötelezettség teljesítéséhez >szükséges GDPR 6. cikk (1) c. pontja, 2013. évi LXXVII. törvény. 21.§ (1) af)
Állampolgársága Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) c. pontja, 2013. évi LXXVII. törvény. 21.§ (1) ac
Nem magyar állampolgár esetén magyarországi tartózkodás jogcíme, tartózkodásra jogosító irat, okmány megnevezése és száma Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) c. pontja, 2013. évi LXXVII. törvény. 21.§ (1) ac)
Iskolai végzettség Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) c. pontja, 2013. évi LXXVII. törvény. 21.§ (1) b)
Az adott képesítés alapján munkára alkalmassági orvosi igazolás
Erkölcsi bizonyítvány
Azon képzések esetén, melynek elvégzésekor fényképes igazolvány kerül kiállításra, fénykép Fényképes igazolvány elkészítése GDPR 6. cikk (1) b) pontja – Szerződés teljesítéséhez szükséges Igazolvány kiállítását követő 1 évig
Iskolai végzettség Díjkedvezmény esetén kötelezettségvállalás teljesítése GDPR 6. cikk (1) b) pontja – Szerződés teljesítéséhez szükséges A dokumentum keletkezésétől számított 8 év
Munkaerőpiaci státusza

 

A MAFO a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat saját adatbázisában tárolja szerver alapon.

A Szolgáltató a sikeres babysitter képzés elvégzését követően, igény alapján fényképes igazolványt állít ki. Az igazolvány elkészítése után a MAFO a Honlapján fényképes nyilvántartást vezet, ahol lehetőséget biztosít az igazolványszám megadásával a képzés idejének pontos megszerzésére, visszaellenőrzésre, melynek célja a szolgáltatás és a végzettség hitelességének erősítése, bizalom növelése, valamint az, hogy a babysittert foglalkoztató 3. személy meg tudjon győződni a kártya hitelességéről.

A nyilvántartás során kezelt adatok: az Érintett neve, fénykép, igazolványszám, képzés megnevezése, illetve a képzés megszerzésének éve. A kezelt adatok ideje: 1 év.

6. / Képzési díj

A tanfolyamok aktuális árairól minden esetben előzetesen értesíti a MAFO a jelentkezőt, aki azt banki átutalással, csekken, postai úton történő befizetéssel az 1. pontban megadott számlaszámra fizeti meg. A tanfolyam megrendelésére lehetőség van vállalkozáson keresztül is, aki ebben az esetben az Adatlapon szereplő „A jelentkező nevétől eltérőn (munkáltató, Kft, Bt, stb) befizetés esetén” pontot tölti ki, ebben az esetben az elkért adatai: neve, postai címe.

A szolgáltatás díja nem tartalmazza a pótvizsgadíjat sikertelen vizsgaeredmény esetén.

A szolgáltatások ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon kerül feltüntetésre. A szolgáltatások ára magyar forintban (HUF) értendő.

Az árváltoztatás jogát a MAFO fenntartja. Az árlistákban, árról való tájékoztatásban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! A MAFO fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a honlapon feltüntetett szolgáltatásokat és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott jelentkezések, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Jelentkező részére.

A MAFO nem vállal felelősséget a honlapon a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a MAFO nem köteles a szolgáltatást a tájékoztatásban hibásan közölt áron szolgáltatni.

A Jelentkezőnek bizonyos tanfolyamok esetében lehetősége nyílik díjkedvezmény kérelemmel fordulni a MAFO felé.

A díjkedvezmény engedélyezése esetén a MAFO a tanfolyam képzési díjának 100 %- át elengedi a MAFO által megjelölt kötelezettségvállalás terhével.

7. / Adattovábbítás

A megadott adatokat a MAFO 3. személy részére az alábbi esetekben továbbítja:

 1. jogszabály kötelező adatfeldolgozást ír elő
 2. könyvelési feladatok ellátása
 3. tárhelyszolgáltatási feladatok ellátása
 4. hozzájáruláson alapuló adattovábbítás

a. A hivatkozott Fktv. (felnőttképzésről) 21.§ (2), (4) bekezdése alapján a megadott adatok statisztikai célra felhasználhatóak és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatóak és felhasználhatóak.

Az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytatók statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezettek. A megadott adatokat a MAFO a far.nive.hu „Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer” –n rögzíti. A Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv az Fktv szerinti nyilvántartások vezetésére – felnőttképzők nyilvántartása, szakértők nyilvántartása -, valamint a felnőttképzési államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatok ellátására a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszert használja az Fktv. 20/A. §-a szerint.

Az adatkezelésről bővebb információ: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46760379 valamint a https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46761091 linken olvasható.

b. A Jelentkezőtől kapott személyes adatok közül a Jelentkezőnevét, adóazonosító jelét, az igénybevett szolgáltatás megnevezését ezen kívül kizárólag a vele megbízási szerződésben álló könyvelője részére adja át a Számviteli törvényben előírt kötelezettségének teljesítése (számlázás) érdekében.

A könyvelési feladatokat a Globál Adó-Stúdió Kft. (székhely: 4024. Debrecen, Klaipeda utca 4. 1. em 5., cg.: 09-09-023725) vállalkozás látja el.

c. A MAFO az adatok tárolására az alábbi külső tárhelyszolgáltatót veszi igénybe a honlap üzemeltetése és az elektronikus levelezési rendszere működtetése során: Bányász József László E.V. (székhely: 1144 Budapest, Rákosfalva Park 5. B. épület 1. emelet 7. ajtó, Adószám: 77804613-1-42).

d. Amennyiben a Jelentkező a MAFO által nyújtott díjkedvezményt igénybe veszi, a kötelező munkavégzés miatt a következő vállalkozások részére továbbítja az adatokat:

 • Név: Joker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetkezet
 • Képviseli: Denich Rudolf igazgatósági tag
 • Bejegyző Bíróság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 09 02 000646
 • Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 28 II. em. 4.
 • Adószám: 14080476-2-09
 • Közösségi adószám: HU14080476 Telefon: 06 52 451 999
 • E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Számlavezető pénzintézet: OTP Észak-keleti r. Számlaszám: 11738008-20842233-00000000

8. / a Honlapon használt Sütik, cookie-k

A MAFO honlapján cookie-kat használ.

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk a Felhasználó böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a Felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Felhasználó hozzájárulása.

A cookie-k főbb jellemzői

Google Adwords cookie

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze a Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a Felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott Felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a Felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „ ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldalszámos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a Felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

9. / A Jelentkezőjogai

9.1. / Törlés kérése

A Jelentkező a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Jelentkező visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Jelentkező tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A MAFO nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás nyújtása során a MAFO számlát állít ki a Jelentkezőrészére, a számlán szereplő név és cím, továbbá a szolgáltatás teljesítésének dátuma, a teljesítés dátuma, az igénybevett szolgáltatás, valamint összege a számlán azt követően is megmaradnak, ha a Jelentkező vagy annak valamely adatai törlésre kerülnek, a Számviteli törvényben meghatározott kötelezettség teljesítésének ideig.

9.2. / Tájékoztatás kérése

A Jelentkező az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a MAFO-tól a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágosítást kérni. A Jelentkező bármikor kérheti a MAFO-t, hogy személyes adataiba betekinthessen. A MAFO mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Jelentkezőt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

9.3. / Visszajelzés

A Jelentkező jogosult arra, hogy a MAFO-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • a Jelentkező azon joga, hogy kérelmezheti a MAFO-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem a Jelentkezőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

A MAFO az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a jelentkezést követően a visszaigazoló e- mailben a Jelentkezőrendelkezésére bocsátja. A megadott adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre a MAFO belső használatú szoftverében és e-mail fiókjában történik a tárolásuk.

Amennyiben a Jelentkezővel a MAFO Felnőttképzési szerződést köt, a szerződés 1 példányát a Jelentkező részére átadja.

9.4. / A helyesbítéshez való jog

A Jelentkező jogosult arra, hogy adatainak módosítását kezdeményezze az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy a MAFO székhelyére megküldött levelével. A levélben a Jelentkezőnek fel kell tüntetni a megváltozott adat kategóriáját, valamint az új adatot. A MAFO az adatváltozást az e-mail vagy postai levél megérkezését követően veszi figyelembe.

9.5. / Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a MAFO korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • A Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a MAFO ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de a MAFO ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a MAFO-nak már nincs szüksége az érintett személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a MAFO jogos indokai elsőbbséget élveznek- e a Jelentkező jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.6. / A tiltakozáshoz való jog

A Jelentkezőjogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

 1. az adatkezelés közérdekű vagy a MAFO-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy
 2. az adatkezelés a MAFO vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Jelentkező olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben a MAFO a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Jelentkező adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a MAFO központi e-mail címére. A MAFO indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni a Jelentkezőlevelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

A MAFO tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

9.7. / Visszavonás

A Jelentkező jogosult arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét követően bármikor visszavonja azon nyilatkozatát, melyben hozzájárult ahhoz, hogy a MAFO a jelentkezéskor leadott adatait az utolsó jelentkezés leadását követően is tárolhatja. Amennyiben ezen kifejezett hozzájárulását a Jelentkező visszavonja, a MAFO haladéktalanul törli a Jelentkező által megadott adatokat. A hozzájárulás visszavonására e-mailben, postai levél formájában van lehetőség.

9.8. / Adathordozhatósághoz való jog

A Jelentkezőjogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a MAFO-t abban az esetben, ha az adat kezelése a Jelentkezőhozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. A Jelentkezőjogosult arra, hogy kérje a MAFO-t, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn a Jelentkezőnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

9.9. / Adatkezeléssel szembeni panasz

A Jelentkező jogosult bármikor panasszal fordulni az adatkezeléssel szemben a MAFO-hoz, vagy közvetlenül a felügyeleti hatósághoz. Amennyiben panaszával elsősorban a MAFO-t keresi meg, a MAFO minden esetben megvizsgálja a panasz tartalmát, okát, és arra 15 napon belül észrevételt tesz.

A Jelentkező az szolgáltatással vagy a MAFO tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: 4024 Debrecen, Csapó utca 45-49, fszt. 2. Elektronikusan: e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

A MAFO a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Jelentkező a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a MAFO a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. A MAFO jegyzőkönyv egy példányát személyesen (irodában) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Jelentkezőnek átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles. A MAFO a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Jelentkezőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a MAFO az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Jelentkezőegyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A MAFO a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a MAFO az elutasítás indokáról tájékoztatja a Jelentkezőt.

Amennyiben a MAFO a panasz tartalmát nem tartja elfogadhatónak, az Érintett jogosult arra, hogy közvetlenül a NAIH felügyeleti hatóságához (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) forduljon panaszával, illetve bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe.

10. / Adatvédelmi incidens kezelése

A MAFO – amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens – azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közli.

A MAFO adatvédelmi incidens tapasztalása esetén a Jelentkezőt haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Jelentkezőjogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A MAFO a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az érintett Jelentkezőnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az adatvédelmi incidens felismerését követően a MAFO megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a MAFO képviseletében eljáró vezető az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

11. / Az adatkezelés során figyelembe vett alapelvek

A személyes adatok kezelése során a MAFO az alábbi elveket veszi figyelembe:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Jelentkezőszámára átlátható módon kell végezni;
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • Pontosság: A személyes adatoknak, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely a Jelentkezők azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben a Vevő jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 • Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Elszámoltathatóság: A MAFO felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

12. / Az adatkezelés biztonsága

A MAFO a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

13. /Adattárolás

Az adatok fizikai tárolásának helye: 4024 Debrecen, Csapó u. 45-49, fszt. 2

A MAFO az Előjelentkezés a képzésre űrlap, illetve az Adatlapkapcsán tudomására jutott személyes adatokat saját e-mail fiókjában tárolja, illetve szerver alapon, honlapjának adatbázisában.

A MAFO a személyes jelentkezéseket és papír alapon tárolja, az Adatlapon megadott adatokról saját szerverén vezet nyilvántartást az adattovábbítási kötelezettségének és adattárolási kötelezettségének teljesítése érdekében.

14. / Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen / korlátozottan cselekvőképes Jelentkező nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

15. / Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A MAFO az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 • az Adatkezelő neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2020. szeptember 01.